Zakres świadczonych usług liczy szereg pozycji - od tworzenia ortofotomap, przez monitoring, aż po określenie wysokości drzewostanu.

PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ dron house s.a.

Lista Usług z podziałem na branże:

ORTOFOTO ZDJĘCIA I ORTOFOTOMAPA W ŚWIETLE WIDZIALNYM (VIS)

– mapa stanowiąca obraz aerofotgraficzny przetworzony metodą różniczkową
i nawiązany do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.
Może stanowić podstwę opracowania np. mapy ewidencyjnej, mapy sytuacyjno-wysokościowej, mapy zasadniczej, mapy topograficznej, map tematycznych,
mapy zasięgów badanego zjawiska, ortofoto planu elewacji obiektu budowlanego, inwentaryzacji dachów obiektów budowlanych, inwentaryzacji trudnodostępnych miejsc obiektów budowlanych, inwentaryzacji słupów energetycznych, inwentaryzacji farm fotowoltanicznych, inwentaryzacji farm wiatrowych, powykonawczej inwentaryzacji terenu, porównawczej inwentaryzacji terenu.

 

ORTOFOTO ZDJĘCIA I ORTOFOTOMAPA W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIR)

– może stanowić podstawę opracowania np. mapy kondycji zasiewu, mapy terenów podmokłych.

 

ORTOFOTO ZDJĘCIA I ORTOFOTOMAPA VIS + NIR (CIR)

– może stanowić podstawę opracowania np. mapy zmian patologicznych zasiewu,  mapy zmian patologicznych terenów leśnych, mapy wskaźników NDIV, mapy terenów podmokłych, mapy zasiewów, mapy siedlisk roślinnych, mapy gęstości zasiewu.

 

NUMERYCZNY MODEL TERENU (DTM)

– to numeryczna, dyskretna reprezentacja wysokości topograficznej powierzchni terenu wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze. DTM zawiera informacje o relacjach topologicznych łączących poszczególne punkty w terenie. Definiowanie topologii następuje w wyniku zastosowania algorytmów interpolacyjnych, odtwarzających ukształtowanie modelowanej powierzchni w odniesieniu do dowolnej analizowanej cechy środowiska. Może stanowić podstawę opracowania np. mapy wysokościowej, mapy spadków, mapy terenów zalewowych, analizy objętości nasypów i wykopów, analizy widoczności, profili terenowych, mapy dla celów projektowych, modelu 3D powierzchni bez naniesień.

 

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (DSM)

– to numeryczna, dyskretna reprezentacja wysokości topograficznej powierzchni terenu obejmująca napowierzchniowe elementy naturalne (np. drzewa) i sztuczne (np. budynki) wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze. DTM zawiera informacje o relacjach topologicznych łączących poszczególne punkty w terenie. Definiowanie topologii następuje w wyniku zastosowania algorytmów interpolacyjnych, odtwarzających ukształtowanie modelowanej powierzchni w odniesieniu do dowolnej analizowanej cechy środowiska. Może stanowić podstawę opracowania np. mapy widoczności, mapy nasłonecznienia, modelu 3D powierzchni z naniesieniami, dokumentacji inwestorskiej, dokumentacji konserwatorskiej.

 

DTM+DSM

– może stanowić podstawę opracowania np. mapy wysokości drzewostanu, mapy wysokości zabudowy, mapy wzrostu uprawy, analizy skutków powodzi, analizy skutków wybuchu, symulacji przebiegu demonstracji, symulacji przebiegu powodzi, symulacji rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej.

 

DSM + siatka MESH

– może stanowić podstwę opracowania np. mapy stanowiska archeologicznego, wizualizacji 3D w środowisku naturalnym, analiz urbanistycznych i architektonicznych, wirtualnych światów.

 

ORTOFOTOMAPA

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU

MAPA WARSTWICOWA

TERMOWIZJA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od

      nieruchomości (VIS)

  analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych

      wysypisk (VIS, NIR, CIR)

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów (DTM, DSM)

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej (DTM, DSM, VIS,

      NIR, CIR)

 

BEZPIECZEŃSTWO

  monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)

      (VIS)

  monitorowanie wybrzeża (VIS, NIR, CIR)

  poszukiwania oraz ratownictwo (SAR) (VIS, NIR, CIR)

 

INWESTYCJE I BUDOWNICTWO

  wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne

      (DTM, DSM)

  monitorowanie budynków (VIS, CIR,DTM, DSM)

  obliczanie objętości hałd i mas ziemnych (DTM, DSM)

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych (VIS, DTM,DSM)

 

LEŚNICTWO

  monitorowanie terenów leśnych (VIS, NIR, CIR)

  ocena ryzyka pożarów (VIS, NIR, CIR)

  inwentaryzacja dróg leśnych (DTM, DSM, VIS, NIR, CIR)

  inwentaryzacja roślinności (DTM< DSM, VIS, NIR, CIR)

  określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej

      upraw leśnych) (VIS, NIR, CIR)

  wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek (VIS)

  określanie wysokości drzewostanu (DTM, DSM)

 

ENERGETYKA

  inspekcja turbin wiatrowych (VIS)

  monitoring linii energetycznych (VIS)

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych (VIS)

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (Odnawialnych Źródeł

      Energii) (VIS)

  wizualizacje terenowe 3D (DTM, DSM)

FOTOGRAFIA

  fotografowanie wydarzeń z powietrza (VIS)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych (VIS)

 

GEODEZJA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

  tworzenie ortofotoplanów (VIS)

  tworzenie ortofotomap (VIS)

  pomiary obszarów (VIS, DTM, DSM)

 

GÓRNICTWO

  skanowanie otoczenia (DTM, DSM, VIS)

  monitorowanie i mapowanie szybów

  ocena infrastruktury kopalni

  monitorowanie hałd węgla pod kątem samozapłonu (VIS, DTM, DSM)

 

INFRASTRUKTURA

  kontrola dróg i mostów (DTM, DSM, VIS, NIR, CIR)

  ocena natężenia ruchu drogowego (VIS)

  geodezja i fotogrametria (DTM, DSM, VIS)

  tworzenie ortofotomap (VIS)

 

KOLEJ

  monitorowanie trakcji (DTM, DSM, VIS, NIR, CIR)

  kontrola pojazdów kolejowych (VIS)

  nadzorowanie inwestycji (VIS, DTM, DSM)

 

UBEZPIECZENIA

  ocena szkód popowodziowych (DSM, VIS, NIR, CIR)

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych (DSM, VIS,

      NIR, CIR)

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych (DSM, VIS, NIR, CIR)

 

ROLNICTWO

  określenie stref zmiennego nawożenia (NIR, CIR)

  określenie stanu zdrowia roślin (NIR, CIR)

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej (DSM, VIS, NIR, CIR)

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych (DSM, VIS, NIR, CIR)

  wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych (VIS, NIR, CIR)

PRZYKŁADY ORTOFOTOPRODUKTÓW:

MODEL 3D BUDYNKU ZABYTKOWEGO

Projekt SKALA to również monitoring modeli 3D, np. zabytkowych budynków. W obecnej chwili w Polsce jest 69 254 obiektów wpisanych w zestawienie zabytków nieruchomych (stan na 31.06.2015). Oprócz nich, są także zabytki ruchome i archeologiczne.

AGISOFT PHOTOSCAN

TIE POINTS

SURVEY DATA

CAMERA CALIBRATION

DENSE CLOUD

CAMERA LOCATIONS

DIGITAL ELEVATION MODEL

TEXTURED

ZNORMALIZOWANY INDEKS WEGETACJI

obszary zacienione wodą

(brak odbicia w podczerwieni)

niskie odbicie w podczerwieni

i paśmie czerwonym
(cienie, czarne elementy terenu)

odkryta gleba (materia nieorganiczna)

mała ilość chlorofilu
(roślinność w stresie lub dojrzewaniu)

średnia ilość chlorofilu

(średni stan roślinności)

wysoka ilość chlorofilu

(dobra kondycja roślinności)

bardzo wysoka ilość chlorofilu

(zdrowa roślinność)

ANALIZA ILOŚCI DOCIERAJĄCEJ POTENCJALNEJ

ENERGI SŁONECZNEJ W SKALI ROKU

ORTOFOTOMAPA W ŚWIETLE

WIDZIALNYM

CZAS EKSPOZYCJI NA BEZPOŚREDNIE

ŚWIATŁO SŁONECZNE W SKALI ROKU

CZAS EKSPOZYCJI

W GODZINACH

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

ILOŚĆ DOCIERAJĄCEJ POTENCJALNEJ

ENERGII SŁONECZNEJ W SKALI ROKU

ILOŚĆ ENERGII

W KWH/M2

960

920

880

840

800

760

720

680

640

600

PUNKTOWY POMIAR STANU WODY W DORZECZU WISŁY

ORTOFOTOPLAN

WYGENEROWANY

NA PODSTAWIE 200 ZDJĘĆ

WYKONANYCH KAMERĄ FC350

Z POKŁADU DJI INSPIRE 1

 

PRZYKŁADOWY RAPORT

KORYTO RZEKI

TRASA NALOTU

PLAN

NALOTU

20 m

20 m

30 m

30 m

20 m

PRZEKRÓJ TERENOWY

NUMERYCZNY MODEL TERENU

 

PRZEKRÓJ TERENOWY

DANE ŹRÓDŁOWE

Lista Usług z podziałem na PRODUKTY:

ORTOFOTOZDJĘCIE (VIS, NIR, CIR):

  obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od

      nieruchomości

  analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych

      wysypisk

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie wybrzeża

  obliczanie objętości hałd i mas ziemnych

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka wystąpienia pożarów

  inwentaryzacja roślinności

  inwentaryzacja dróg leśnych

  określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej

      upraw leśnych)

  wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek

  określanie wysokości drzewostanu

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł

      energii)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  kontrola dróg i mostów

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  określenie stref zmiennego nawożenia

  określenie stanu zdrowia roślin

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych

  wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

 

ORTOFOTOMAPA (VIS, NIR, CIR):

  obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od

      nieruchomości

  analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych

      wysypisk

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie wybrzeża

  obliczanie objętości hałd i mas ziemnych

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka pożarów

  inwentaryzacja dróg leśnych

  inwentaryzacja roślinności

  określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej

      upraw leśnych)

  wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek

  określanie wysokości drzewostanu

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł

      energii)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  tworzenie ortofotomap

  inwentaryzacja dróg i mostów

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  określenie stref zmiennego nawożenia

  określenie stanu zdrowia roślin

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych

  wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

 

MODELOWANIE 3D (CHMURA PUNKTÓW, DTM, DSM, TEXTURE MODEL):

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie wybrzeża

  wizualizacje – wizualizacje 3D, profile podłużne, przekroje poprzeczne

  monitorowanie budynków (IiB)

  obliczanie objętości hałd i mas ziemnych (IiB)

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  inwentaryzacja dróg leśnych

  inwentaryzacja roślinności

  określanie wysokości drzewostanu

  wizualizacje terenowe 3D

  pomiary obszarów w 3D

  pomiary infrastruktury liniowej w 3D

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych (R)

 

ORTOFOTOPLAN (VIS):

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie wybrzeża

  inspekcje budynków

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  inspekcja turbin wiatrowych

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł

      energii)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  tworzenie ortofotoplanów

  kontrola dróg i mostów

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

MAPA WEKTOROWA:

  obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od

      nieruchomości

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie wybrzeża

  obliczanie objętości hałd i mas ziemnych

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka wystąpienia pożarów

  inwentaryzacja dróg leśnych

  inwentaryzacja roślinności

  określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej

      upraw leśnych)

  wektoryzacja i obliczanie powierzchni działek

  określanie wysokości drzewostanu

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł

      energii)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  kontrola dróg i mostów

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  określenie stref zmiennego nawożenia

  określenie stanu zdrowia roślin

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych (R)

  wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

 

ZDJĘCIE (VIS, NIR, CIR):

  analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych

      wysypisk

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)

  monitorowanie wybrzeża

  poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

  monitorowanie budynków

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka pożarów

  inwentaryzacja dróg leśnych

  inwentaryzacja roślinności

  inspekcja turbin wiatrowych

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł

      energii)

  fotografowanie wydarzeń z powietrza

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  kontrola dróg i mostów

  monitorowanie trakcji

  kontrola pojazdów kolejowych

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek

      klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych

  wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

 

WIDEO:

  analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych

      wysypisk

  wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)

  monitorowanie wybrzeża

  poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

  monitorowanie budynków

  wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka pożarów

  inwentaryzacja dróg leśnych

  inwentaryzacja roślinności

  inspekcja turbin wiatrowych

  monitoring linii energetycznych

  inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych

  wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł energii)

  wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych

  kontrola dróg i mostów

  ocena natężenia ruchu drogowego

  monitorowanie trakcji

  nadzorowanie inwestycji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

  ocena szkód powstałych w uprawach rolnych

  inwentaryzacja rowów melioracyjnych

 

TERMOWIZJA (ZDJĘCIA, WIDEO):

  inwentaryzacja infrastruktury przeciwpowodziowej

  monitorowanie tłumów (demonstracje, mecze, obszary turystyczne)

  monitorowanie wybrzeża

  poszukiwania oraz ratownictwo (SAR)

  monitorowanie budynków

  monitorowanie terenów leśnych

  ocena ryzyka pożarów

  monitoring linii energetycznych

  kontrola dróg i mostów

  monitorowanie trakcji

  ocena szkód popowodziowych

  ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych

* Dokładność pomiarów inżynieryjnych: dokładność pomiarów inżynieryjnych potwierdzana jest pomiarem kontrolnym wykonanym dalmierzem laserowym Leica Disto D810 Touch.

   Zasięg pomiaru kontrolnego do 200 m, dokładność pomiaru kontrolnego ±1 mm. Leica Disto D810 Touch spełnia wymagania normy ISO 16331-1.

SIEDZIBA:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 884 330 477

OŚRODEK SZKOLENIOWY:

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

  +48 505 040 886